Referat styremøtet 16.09.20

 

Tilstede; Willy Nilsen, Oddbjørn Gudmestad, Trygve Braatø, Else Bjørg Finstad, Bjørn Olaf Isaksen, Nora Bothner, Per Johnny Thoresen, vara og Tor Dønvik, vara.

Meldt frafall; Arvid Sand.

 

SAKSLISTE:

– Referat fra forrige styremøte: godkjent

 

Post mottatt:

– Tas i møtet. Alle som har mottatt post tar dette med på møtet.

  • Brev fra Ulf Hamran om å avvente med blått skilt på Biørns gård (Solbekks gård) da gården skal restaureres.
  • Mail fra J. Almaas, ønske om historie og bilder fra området rundt Kaperbukta på Bærøy. Bjørn Olaf satte han i kontakt med Ulf Hamran, og de to har utvekslet informasjon.
  • Kenneth Karlsson tok kontakt på facebook og ønsket å samle inn ord og uttrykt som ble brukt i Kragerø før 1960 i forhold til grader, vær og vind. Willy Nilsen tar kontakt med han for å få vite mer om hva han ønsker og til hvilke bruk.

Post sendt:

Ingen

 

Orienteringer:

Lars Erik orienterte om prosjektet «Norsk digitalt fangearkiv», jfr. www.fanger.no. Dette prosjektet ved Arkivet freds- og menneskerettighetssenter i Kristiansand har som formål å registrere opplysninger om alle 44 000 norske fanger som satt i leire i Norge og utlandet i perioden 1940-1945. Således handler det dels om å samle inn dokumenter, dagbøker og fotografier fra fangenes familier og dels å registrere informasjonen om dem fra fengsler og leire i en digital, søkbar database. Prosjektet trenger frivillig bistand som registratorer over hele landet, og er i den forbindelse avhengig av et tett samarbeid med historielagene, herunder for Kragerø og Skåtøy, samt Sannidal. Mer om denne saken som sier noe videre om evt. deltagelse i prosjektet. er sendt til styrets medlemmer og vara repr.

– Per Johnny har fulgt opp Dybedalsgruva og kan fortelle at alt der ser ok ut. Han stenger gruva 31.10 og åpner den igjen 01.04.21.

-Det etterlyses flere artikler fra øyene som Gumøy, Bærøy m.fl. Henvendelser og ønsker kommer ofte fra folk som har hytter i skjærgården. Ved slike henvendelser kan det tipses om å gå inn på Historielagets hjemmeside og søke under utgivelser og videre til emneregister. Redaksjonskomiteen vil jobbe med å finne stoff til artikler om historier fra skjærgården/øyene, også gjerne gjennom intervjuer.

Sak 13/20: Ta opp igjen saken om gamle gravsteder på kirkegården. Se til at historielaget blir orientert om graver som skal slettes. Willy tar igjen opp saken med Bertha Hiis på Menighetskontoret slik at vi får til et samarbeid. Det vil også bli sendt som en sak til Hovedutvalget for samfunn og miljø. Dette for å evt. kunne komme frem til hvem som skal bære det økonomiske ved å ta vare på disse gravene.

Sak 14/20: Redaksjonskomiteen trenger ett nytt medlem, det er kommet et forslag på Willy Nilsen. Willy Nilsen, Else Bjørg Finstad og Tor Dønvik går inn i redaksjonskomiteen, da to av de nåværende medlemmene går ut. Komiteen kan godt utvides med flere og andre vil bli forespurt.

Sak 15/20; Deltagelse på Kulturminnedagene? Se programmet og temaet for i år. Temaet i år er «Lære, bruke, bære» med fokus på klima, miljø og bærekraft. Willy tar i første omgang kontakt med Per Erik Schulze for å høre om han kan bidra i denne sammenheng.

Sak 16/20; Sette dato for lansering av Historieglimt 2020 på biblioteket. Det er gjort avtale med biblioteket. Historieglimt 2020 vil bli presentert der onsdag 11. november kl.19.00. Nora undersøker videre om evt. andre arrangementer e.l. kan være passende og ha samme kveld.

Eventuelt;

  • Fordele noen av Linns oppgaver.

Oddbjørn tar over/fortsetter med utsendelse av bøker som bestilles via hjemmesiden.

Utsendelsen av Historieglimt 2020, til faste abonnenter, skal gjennomføres på dugnad av styret/varamedlemmer. Dugnadskvelden er satt til onsdag 18.11.20 kl. 18.00. Da skal det i tillegg ryddes så vel i hyller som i selve kontorlokalet.

  • Oddbjørn orienterte kort om historielagets økonomi. Regnskapsoversikt var i forkant sendt til styre- samt varamedlemmene.

Det kom flere forslag på å øke interessen for medlemskap og kjøp av historielagets bøker. Bla. ved å starte salget en knapp måned tidligere. To salgsdager pr. uke fra 11.11. 20 og frem til jul, lørdager og mandager. Vi kontakter bedrifter med spørsmål om de kunne tenke seg å benytte «Historieglimt 2020» som julegaver til sine ansatte/forbindelser. Bjørn Olaf lager i den forbindelse utkast til en tekst.

Tor Dønvik som er redaktør for avisa «Flaskeposten», var villig til å  annonsere i avisa for så vel for historielagets bøkene som for medlemskap i historielaget.

  • Styret var skeptisk til å satse på utgivelse av en bok om «Skjærgårdsgospel – 40 år», uten en garanti for et evt. underskudd for en slik utgivelse. Det ble i den forbindelse avtalt et møte med repr. fra Skjærgårdsgospel og noen av styrets medlemmer den 23.09.20

 

Neste stryremøte 14. oktober kl. 18.30

 

Kragerø, 20.09.20

Nora Bothner (sign)