REFERAT FRASTYREMØTE26. oktober 2017.

Til stede: Kåre Preben Hegland, Per Johnny Thorsen, Nora Bothner, Linn C. 

              Endresen,Oddbjørn Gudmestad, Trygve Braatø,Bjørn Olaf Isaksen.   

SAKSLISTE:

• Korrigering av referat fra forrige møte: Per Johnny Thoresen var ikke tilstede. Thiseth feil skrevet i referatet.
• Post mottatt:
– Magasinet 60+: Bjørn Olaf Isaksen sender Historielagets bidrag.
– Innbydelse til seminar på Berg: enkelte styremedlemmer møter.
• Post sendt:
– Brev til Kragerø Faste Billedgalleri og Berg Museums Venner: møte 8. november på Berg, kl. 18. Flere stiller fra Historielagets styre.
– E-post kontakt med Privat arkiv Telemark: skulle komme å orientere. Uteble.
• Orienteringer:
–   Bokprosjektet til Edith Thiseth og Knut With: Bjørn Olaf Isaksen orienterte. Thiseths bok er vist til redaksjonskomiteen. 
– Hvem gjør hva under presentasjonen av Historieglimt 2017: Bjørn Olaf Isaksen og Kåre Preben Hegland deler på presentasjonen av bokens artikler. Presentasjonen blir torsdag 7. desember, kl. 18, på biblioteket.
– Historielagets hjemmeside: utsettes
– Referat fra kommunens referansegruppe for frivillige lag og foreninger: Kåre Preben Hegland orienterte fra møtet med kommunen. Willy Nilsen lager en Frivillighetsmelding som skal behandles videre.
• Sak  36/17: Agenda for fellesmøte 8.nov. med Bergvennene og Kragerø faste billedgalleri. Hvem stiller fra vårt styre?:

Laget forslag til agende som styret tar med seg inn i møtet. Flere stiller fra Historielagets styre.

• Sak  37/17: Jubileumsprogram for 2018:

Forslag på forskjellige arrangementer som kan gjennomføres i jubileumsåret. F.eks. turer, ”Antikk runde”, bildekveld etc.

• Sak  38/17: Eventuelt:

Ingen saker.​​

Neste møtet blir 7. desember i forkant av presentasjonen av Historieglimt.

Kragerø 31/8-17

Nora Bothner og Linn C. Endresen

sign.