REFERAT FRA STYREMØTE 26/4-18

Tilstede: Kåre Preben Hegland, Trygve Braatø, Oddbjørn Gudmestad, Linn C. Endresen, Nora Bothner, Per Johnny Thoresen Og Bjørn Olaf Isaksen.

SAKSLISTE:

• Referat fra Årsmøtet:

Endringer: ca. 35 stk, ikke 30 stk. 

Braatø har sortert forfatterne, ikke artiklene og han har systematisk satt opp artiklene – ikke forfatterne.

• Oppfølging saker fra Årsmøtet:

Ingen saker til oppfølging.

Sak om habilitet – ligger allerede i Historielagets vedtekter.

• Orienteringer:

– brev fra Helle menighetsråd:

Bjørn Olaf Isaksen har snakket med Ole Jakob Modalsi. Orientert om hva som kreves av tidsfrister angående en artikkel osv.

– boka til Edith Thiseth:

Bjørn Olaf Isaksen snakker med ThisethBoka kommer tidligst ut vinteren 2018/2019.


– brev ang. kunstner Samset:

Saken jobbes med. Ragnhild Skau har funnet litt lite informasjon. Tar evt. kontakt senere.


– brev fra Arild Kristoffersen;

           Skulle iht Skagerak Sparebank/Visma Eaccounting vært klart til bruk av Kidnr. innen 1. kvartal, men

det er dessverre enda ikke klart. Vil bli fulgt opp. Styret ser på muligheten for å få ut    info til medlemmene pr. e-post;arrangementer etc.

– klasse 8 a i Historieglimt:

Bjørn Olaf Isaksen og Kåre Preben Hegland har vært på skolen og snakket med kontaktlærer til 8a. Klassen skal levere sitt materiale før høstferien. 

Mulig Historielaget også kommer på skolen i løpet av høsten for å gi litt “inspirasjon”/evt. temaer å skrive om.


– brev fra Per Norseng:

Bytteforbindelelse av publikasjoner med Norsk Maritimt Museum er ordnet.


– brev fra Aabø, DNA-slektsforskning:

Historielaget finner tidspunkt for et foredrag.

Kommer kanskje også en artikkel til Historieglimt angående Aabøs oldefars tid på seilskip. Det er i utgaven fra 2005 også skrevet om Aabøs slektning.


– brev ang. kulturminnedagen 2018:

Arrangere noe felles med Bergs Vennene eller Kragerø faste billedgalleri? Kåre Preben Hegland tar kontakt.


– Mads Olsen – dobbelt eksponert bilde?:

Styret sender brev til Olsen. Styret støtter Olsen om at bildet er dobbelt eksponert.

Sak  6/18:Ny hjemmeside for Historielaget:

Kåre Preben Hegland tok kontakt med Ernst Karlset. Firma I Seljord (Fjellvann) som har laget hjemmeside for Sannidal Historielag. Ikke nødvendigvis kostbart, lett å administrere.

Historielaget jobber videre med å se på dette.

Sak  7/18: Forespørsel fra Kirkevergen ang. gravminner, hun ønsker at Historielaget bidrar med kunnskap og forslag:

Ønsker Historielagets hjelp til å finne hvilke gravminner som ikke burde slettes. 

Styret ber om føringer angående hvilke gravminner som ønskes slettes, navn, årstall etc.

Sak 8/18: Tur til Jomfruland(6.mai) og Stråholmen(28.juli); praktisk gjennomføring/ kostnader:

Stråholmen: endelig beskjed fra Andrew Howatson på om Gaven kan brukes i slutten av april. 

Jomfruland: kr. 10 000,- for fergen, honorar til Ruth Ellegård, ca. 3000. 

Turen gis av Historielaget, altså gratis tur – inkludert kakeservering ombord..

Sak 9/18: Dybedalsgruva:

Oddbjør Gudmestad har ryddet en god del i gruva, noe gjenstår.

Nøkkel til gruva tilgjengelig på kontoret.

Gruva vil være åpen fra 1. april til 31. oktober.

Gudmestad åpner og stenger. Per Johnny Thoresen vil sjekke ledninger, evt. montere/påse at det blir ordnet.

Vann i den ene gruvegangen – dugnad for å flytte stein? Setter dugnadsdato senere.

Guiding – hvem kan? Kåre Preben Hegland hører med Sverre Okkenhaug.

Sak 10/18: Eventuelt:

Bjørn Olaf Isaksenorienterte om foreløpig innkomne artikler til Historieglimt

Per Johnny: Reidar Jensen har skrevet om minkoppdrett i skjærgården. Ferdig artikkel, iallfall ferdig i sommer. Interessant for Historieglimt.

Forespørsel fra Janna Phil angående historie til Visit Kragerø. Kåre Preben Hegland tar kontakt for å konkretisere forespørselen.

Festaften på Villa Bergland 1. september. Nora og Linn tar videre kontakt.

Historielaget planlegger jubileumsmiddag i løpet av høsten.

Neste styremøte: 7. juni

Eventuelt forfall bes meldt Kåre Preben e-post: k.prebenhegland@kebas.no eller 

tlf.: 992 05 700; eventuelt Bjørn Olaf, e-post: bjolaf@gmail.com , tlf. 928 98 482.

Innkallingen sendes som orientering til varamedlemmene. 

Kragerø, 27/4-18Nora Bothner og Linn C. Endresen(sign.)