REFERAT FRA STYREMØTET TORSDAG 30.01.20

 SAKSLISTE:

– Referat fra forrige styremøte; godkjent

  Post mottatt:

– 27/11-19: e-post ETN grafisk (Se egen sak)

– 19/12-19: reguleringsplan Øya, fra Arkitekthuset; Sett, ok.

– 27/12-19: fra Ulf Hamran, ang. blått skilt for Bodil Biørn. Se egen sak

 Post sendt: ingen

 Orienteringer:

– Tilbakemelding fra presentasjonen på biblioteket?; Vi er fornøyd med oppmøtet og bra med samarbeidet med kommunen der de også hadde ett innslag. Denne gangen Tanja Røyskar som orienterte om fremdriften av Kulturminneplanen. Ett slikt samarbeid bør fortsette.

– Økonomi, brev fra Oddbjørn; Oddbjørn deltok på møtet og orienterte noe om historielagets økonomi for året 2019. Han foreslo bl.a. å fremskynde trykk og presentasjonen av Historieglimt til november for å få salget i gang i god tid før jul.

Sak om økt kontigent drøftes på neste møte. Oddbjørn vil bli innkalt til møtet der sommersalget 2020 skal planlegges.

– Julesalget 2019; bedre enn i fjor, men dårligere enn tidligere år.

– Fire bøker til Mattern-kilder, borte, nye levert.

– Bjørn Olaf og Kåre Preben, møte med Skjærgårds; Det finnes så mye stoff at det bør bli en egen bok.

8.mai, Sveia?; Her trenger vi mer oversikt over tema og gjennomføring før evt. ett samarbeid.

– Ny hjemmeside leverandør fra 2/9-20? Vi inviterer en evt. ny leverandør av hjemmesiden til neste møte, da sammen med Oddbjørn.

– Utstillingsskap blir på Berg.

– Nasjonalbiblioteket; hefte av Fredrik Hougen? Vi mangler ennå bok nr.2 i serien Fredrik Hougens minner. Bjørn Olaf har testet ut om det lar seg gjøre å trykke den opp på nytt, positivt resultat!

– Søknaden til Digitalisering av lokal filmhistorie for Roy Isnes er sendt.

 Sak 01/20: Ulf Hamran: Skal Historielaget sette opp to skilt;

I tillegg til ett blått skilt på Solbekks gård har Ulf Hamran foreslått ett opplysnigsskilt og bilde fra da familien Biørn eide gården. Det er vi positive til. Kåre Preben tar kontakt med Sverre Okkenhaug. 

 Sak 02/20: Styret tar standpunkt når det gjelder bokføring av manko på bøker; Vi betaler og skjerper rutiner.

 Sak 03/20: Handle /selge bøker på nett; ikke aktuelt.

 Sak 04/20: Eventuelt

Trygve har vært i kontakt med bygningssjefen ang. gruve ved Kirkebrygga på Skåtøy som ønskes å fylles igjen av de som eier eiendommen. Trygve følger opp saken.

Per Johnny minner oss også på at årets Historieglimt bør inneholde artikler fra 2. verdenskrig, da det i år er 80 år siden krigen startet og 75 år siden den sluttet. Tema og fokus bør drøftes.For å få med oss nye og gamle forfattere snakket vi om å sette en annonse i KV. Hvis det er noen som har noe å fortelle, kan vi f.eks. intervjue dem. Bjørn Olaf lager en annonse, som også kan legges på hjemmesiden og facebook.

 Per Johnny skriver på en artikkel om en fra Tåtøy som emigrerte til USA i 1930 årene og var med i bataljon 99. Han var med på landgangen i Normandie og senere krigshandlinger på vestfronten. Han het Tergersen og bosatte seg i USA etter krigen. Han fikk mange medaljer og utmerkelser for det han hadde utført under krigen. Deriblant en såkalt bronsjestjerne som det bare har blitt utdelt 20 stk av. Tergersen ønsket at disse medaljene ble sendt til Norge etter sin død. Hans norske familie har nå mottatt medaljene, og vil gjerne ha disse utstilt i sparebanken, før de blir sendt til forsvarsmuseet. Kåre Preben tar kontakt med banksjefen om dette.

Kåre Preben ønsker å trekke seg fra ledervervet i historielaget da nye oppgaver venter for han. Det vil gjelde fra årsmøtet som vil bli i midten av mars. (Dato settes neste møte.) Valgkomitten må varsles i god tid. Det betyr også at en fra styret bør inn i 17. mai komiteen.

 Neste styremøte 27.02.20

 Kragerø, 01.02.20 Nora Bothner og Linn C. Endresen (sign.)