Referat fra styremøte onsdag 26.01.22

Tilstede: Willy Nilsen, Oddbjørn Gudmestad, Per Johnny Thoresen, Tor Dønvik, Bjørn Olaf Isaksen og Nora Bothner.

Forfall; Else Bjørg Finstad

Referat fra sist møte; godkjent

Post mottatt;

  • Henvendelse om å skrive bok om Smedsbukta, med fokus på verkstedet.
  • To henvendelser om hjelp til å finne slekt.

 

Post sendt: ingen

Saker:

01/22 Regnskapet for 2021. Oddbjørn orienterer.

Gikk gjennom Årsregnskapet for 2021 som viser ett overskudd på kr.23.884. Sett i forhold til Årsregnskapet for 2020 er det en forbedring av Årsresultatet på kr. 64.001 som kan henføres til: Økning i «Driftsinntekter» med kr. 35.090, reduksjon i «Materialer, trykking m.v.» med kr. 61.913, økning i «Andre driftskostnader» med kr. 17.320 og i «Netto gaver» med kr. 17.320 samt en nedgang i «Finansinntekter» på kr. 3.817

Også noe nedgang i antall medlemmer fra 674 per. 01.01.21 til 641 per. 31.12.21.

02/22 Boksalget i 2021 og planlagte utgivelser i 2022.

Foreløpig Fredrik Hougens minner og Historieglimt 2022.

03/22 Årsmøtet, mest aktuelt å vente til april?

Vi drøfter videre innholdet på arrangementet som vil bli avholdt i slutten av april.

04/22 Valget: Vi mangler to personer til valgkomiteen. Styrets ansvar.

Bjørn Olaf undersøker videre med å få to til i valgkomiteen.

05/22 Ny nettløsning og bruk av ny kontor-PC.

Willy og Per Johnny inviterer til ett møte med Kjetil Evensen som kan bistå oss med tanke på hva vi slags behov vi har for oppdateringer/nye muligheter for hjemmesiden vår som søkeverktøy, emneregister o.l. Se på til Holla historielags hjemmeside, da denne har det vi ser for oss er ønskelig for oss.

06/22 Kiosken på Torvet, videre bruk.

Vi har anledning til å bruke kiosken til lager foreløpig.

Vi ser påsken som mulige dager til salg.

07/22 Samarbeid med billedgalleriet, som nylig flyttet inn i nye lokaler.

Vi bør også diskutere samarbeidet med Berg.

Vi har fått forslag fra Ingrid Brustad om mulige samarbeidsarrangementer ol. Vi vil ha et møte med henne (m.fl.?) straks.

 

Orienteringer:

  • Arbeidet med Kornbua på Berg. Prosjektet fullført.
  • Av saker som drøftes og holdes tak i er prosjektet med registrering av gravminner og videre oppgaven med å skaffe flere sponsorer. Utsettes.

 

Evt.

  • Forslag på ett arrangement på f.eks. Verven, gjerne i samarbeid med andre lag hvor vi har en inviterer til en kveld der vi kombinerer foredrag/innlegg, med å fortelle om vårt lags aktiviteter.

 

 

Neste møte; 02. mars -22

 

 

Nora Bothner (sign)