Referat fra styremøte onsdag 27.01.-21.

Tilstede; Willy Nilsen, Bjørn Olaf Isaksen, Anne-Kristine Aas, (vara stedfortreder) Oddbjørn Gudmestad og Nora Bothner.

Forfall; Arvid Sand, Trygve Braatø, Else Bjørg Finstad, Tor Dønvik, vara, Per Johnny Thoresen, vara,

Referat fra sist møte; godkjent,

Post mottatt;

 • Fra Jussi Biørn, hvor han skriver følgende; «Jeg vil foreslå at en artikkel bør handle om Bodil Katharina Biørn. I 2021 er det 150 år siden hun ble født i Kragerø.» Se vedlegg.
 • Fra Helge Åbakk; Om norske sykkelfabrikker. Se brev/henvendelse, vedlegg.

Post sendt; ingen

Saksliste;

Sak 1/21 Bokutgivelser i 2021; kostnader og finansiering.

Historielaget skal gi ut Historieglimt 2021, «Fredrik Hougens minner», til sistnevnte skal det søkes noe støtte. Ang. bok til Bjørg Evensen, ønsker vi her å bruke deler av manuset i Historieglimt utgivelsene fremover. Men dette vil forelegges B. Evensen som et alternativ tilbud.

Sak 2/21 Boksalget i 2020, status ved årsskiftet.

680 bøker av 1000,- er solgt pr.31.12.20

«Skjærgårdsgospelboka» har solgt lite foreløpig.

Sak 3/21 Vårt syn på §2 i vedtektene. Hvordan skal vi verne om kulturminner? Garnvik er et eksempel, likeledes utbygginger i skjærgården. Husk at uberørt natur også har kulturell verdi.

Denne saken vil vi ta videre når flere av styrets medlemmer er samlet. Men Willy vil lage et forslag til en uttalelse om utbyggingen av Garnvik gård og sender styret til orientering, evt. mulighet for tilbakemelding.

Orienteringer;

 • Willy har hatt kontakt med redaksjonskomiteen om neste års artikler Historieglimt, og orientere om innkomne artikler.

Willy gav en oversikt over disse.

 • I et samarbeid med kulturkontoret skal historielaget vise de tre historiske filmene fra Kragerø, øy distriktet (gamle Skåtøy kommune) og Sannidal på kinoen. Det blir et kort foredrag i forbindelse med hver fremvisning, for å knytte fortid opp mot det som har skjedd de siste årene. Senere, hvis koronaen roer seg, er det meningen å invitere til turer med guide i Kragerø sentrum, i Kil og i øy distriktet (de to sistnevnte med ferge). Første del gjennomføres før påske. Hensikten er at man skal bli bedre kjent med egen kommune. Dette vil bli et åpent og gratis arrangement. 18. februar vil Sannidal filmen vises. Skåtøy filmen vises 4. mars og Kragerø filmen vises 11.mars. Arrangementet vil være på torsdager kl. 12.00. Sende invitasjon til medlemmer på epost, samt hjemmeside og face book.
 • Spørsmål til Årsregnskap 2020?  Oddbjørn besvarte spørsmål.
 • «Pestas hus» – Skåtøy. Ingen ting nytt.
 • Kornbua – Berg. Ingen ting nytt.
 • Ny Valgkomite – er denne på plass? Bjørn Olaf informerer evt. Foreløpig sitter kun en i komiteen og Bjørn Olaf vil undersøke nærmere om noen som ønsker å sitte i her. Gjerne to til.
 • Historielaget var representert med Willy Nilsen ved markeringen av Bodil Biørns fødselsdag (150 års minne).

Evt.

 • Fordele flere av praktiske oppgaver. Vi ser på en liste som Oddbjørn har laget.
 • Rydde kontoret se på bøker som evt. skal inn til Berg museum.
 • Angående bok leveranse samt fremtidige – leveranser til Berg-Kragerø Museum. B-K M faktureres til ordinær pris minus en rabatt stor 50% eller en pris som dekker vår «produksjons-kostnader.

 

Neste møte; onsdag 24.02 kl.18.30.

Kragerø, 02.02.2021

 

Nora Bothner (sign)