Referat fra styremøte onsdag 13.10.21

Til stede; Bjørn Olaf Isaksen, Willy Nilsen, Per Johnny Thoresen, Anne-Kristine Aas, Tor Dønvik, Oddbjørn Gudmestad og Nora Bothner.

Forfall: Else Bjørg Finstad og Trygve Braatø

Referat fra sist møte; godkjent
Post mottatt; ingen

Post sendt: ingen

Saker:

27/21   Arrangementer fremover, samarbeid med Berg Museum?

Willy og Nora m /fl.? Møte med leder av Berg Museums venner og leder av museet til drøfting av evt. felles arrangementer våren -22.

28/21   Festkomite, i første omgang for arrangementet i Løkka 21.10.

Oppgaver ble fordelt. To annonser i KV i forkant, samt på Hjemmesiden og facebook.

29/21   Status for annonsesalg.

Godt salg for annonser til Historieglimt boka 2021.

30/21   Historieglimt, presentasjon på biblioteket. Sette dato for arrangementet og evt. annet innhold denne kvelden? Statusrapport om artikler.

Historieglimt denne gangen vil ha 16 artikler, varierte lengder. I tillegg kommer et Minneord om Mads Olsen.

Dato for presentasjon av Historieglimt blir onsdag 1. desember. Mulig et samarbeid med Kragerø kommunes utdeling av priser, som tidligere. Willy og Harald Bothner avtaler.

31/21 Gjelder støtte til digitalisering av filmer som Roy Isnes har gitt ut. Vi har tidligere behandlet denne saken og ble enige om en sum som bidrag. Leder foreslår å øke summen.

Vedtatt at summen økes til kr. 25.000,-

Orienteringer:

  • Dybedalsgruva, denne er nå stengt for sesongen.
  • Arbeidet med nettside. Utsettes og settes opp som sak neste gang.
  • Bjørn Olaf orienterer om Fr. Hougen-boka. Utgivelse blir 2022. Kragerø kommune vil støtte utgivelsen med kr. 10.000.- og Skagerak Sparebank kommer også støtte utgivelsen på kr. 25.000.-

 

Neste møte: 10.11.21

Nora Bothner (sign)