REFERAT FRA ÅRSMØTET I HISTORIELAGET

TIRSDAG 19/3-18, LEGATSALEN.

Ca. 35 stk. frammøtte.

Leder Kåre Preben Hegland ønsket velkommen.

SAKSLISTE:

1. Godkjenning av:
Innkalling, annonse i KV: godkjent
Saksliste (utdelt på møtet): godkjent
2. Valg av møteleder og referent: Bjørn Olaf Isaksen foreslo Kåre Preben Hegland som møteleder og Nora Bothner og Linn C. Endresen som referenter. Forslaget ble godkjent.
3. Styrets årsberetning 2018Nora Bothner og Linn C. Endresen leste årsberetningen. Det var ingen kommentarertil denne.
4. RegnskapOddbjørn Gudmestad leste regnskapet og revisjonsberetning. Det kom ingen spørsmål til dette.

Det ble opplyst om at man på Historielagets hjemmeside kan registreres seg til å gi en støtte til Historielaget gjennom Norsk Tippings Grasroteandel..

5. Kontingent:Styret foreslo videreføring av kr. 150,- som kontingent. Dette ble godkjent.

6. Innkomne forslagIngen innkomne forslag om endring av vedtekter.

Styret har fått brev fra Jimmy Åsen: Åsen har sendt forslag til styret omhandlende sletting av graver. Åsen ber styrte kontakte kommunen/Menighetsrådet og be dem kontakte Historielaget når graver skal slettes. Redd for at minner skal gå tapt hvis dette ikke gjøres.         26. april i 2018 behandlet styret sak om å bli kontaktet ved sletting av graver og det ble gjort et styrevedtak på at Historielaget ønsker å bidra. Historielaget vil få lister på graver som skal slettes fra Menighetskontoret og vil gå igjennom disse. Slik kan man unngå at viktige kulturminner kan gå tapt.  

Kai Køhler forteller at han har vært på kirkegården hvor han ikke fant gravsteinen til Tellef Dahl Schweigaard på Schweigaardenes gravplass. Mener Dahl Schweigaardburde minnes på en eller annen måte. Minnelunden ved Kragerø kirkegård – her liggergravstøtter fra folk som har betydd mye for Kragerø «slengt her og der». Køhler hadde forslag om å lage en mere «offisiell» minnelund av folk som har betydd noe. – Kåre Preben Hegland mente dette var et godt forslag. Styret kan ta dette videre og se om dette er noe som er mulig.

7. Valg:

Sam Lunøe orienterte:

Leder – ikke på valg: Kåre Preben Hegland

Nesteleder – tatt gjenvalg Bjørn Olaf Isaksen

Sekretærer – tatt gjenvalg: Nora Bothner og Linn C. Endresen. Disse blir også formelt kasserere. Styret deler på oppgaver tidligere utført av Oddbjørn Gudmestad

Styremedlem – ikke på valg: Trygve Braatø og Per Johnny Thoresen

Styrenedlem – nytt medlem: Arvid Sand

Varamedlemmer: Tatt gjenvalg: Steinar Sannes, Else Bjørg, Lone Laland

Revisor: tatt gjenvalg: Jens Sandberg

Valgkomiteen: Sam Lunøe trer ut av valgkomiteen, men Vidar Paus Knutsen og Anne-Kristine Aas fortsetter. 

Oddbjørn Gudmestad fikk blomster for sin innsats i styret. Styret takket ham for en fantastisk og uvurderlig jobb Gudmestad har utført over mange år. Styret inviterte Gudmestad til avskjedsmiddag i juni.

Sam Lunøe fikk blomst for sin flott innsats i valgkomiteen gjennom 15 år..Historielaget setter ut regnskapet til et regnskapsbyrå nå som Oddbjørn Gudmestad går ut av styret.

8. Orienteringer:
2018 har vært et jubileumsår for Historielaget og utgiftene har derfor vært større enn vanlig grunnet arrangementer, m.m.
Ny hjemmeside er opprettet; denne er fortsatt under etablering. Her finnes oppdatert informasjon, bl.a. styremøtereferater. Her kan man også registrere seg for Grasrotandelen.
Historielaget planlegger tur til Kiil med «Gamle Kragerø» en gang etter 24. mai, da fergen er tilbake i byen. Leder av Sannidal Historielag vil være guide på denne turen.
Tysk radarstasjon på Levangsheia – Historielaget ønsker tur hit i forkant av sommeren.
Bjørn Olaf Isaksen orienterte om artikkelen skoleelever skrev til årets Historieglimt. Det har kommet en del kommentarer på denne artikkelen, ikke udelt positive. Innleggene kunne vært bedre. Det blir et annet «format» på denne i 2019. Skoleklassene vil få et tema i år, slik at elevene kan skrive en historie knyttet til dette.
Det ble oppfordret til å skrive artikler til Historieglimt.
Ingen andre kommentarer.

I pausen ble det servert rundstykker, kringle og kaffe. Vi fikk inn 2186,- kroner på loddsalg.

Etter pausen fikk vi høre Kristin Rognes, leder av Gea Norvegica geopark. Foredraget hennes hadde tittelen «Kragerøs geologiske landskap blir til»

Etter foredraget ble det loddtrekning med mange fine premier.

Referenter; 25.03.18 Linn C. Endresen og Nora Bothner

 

REGNSKAP 2018

RESULTATREGNSKAP           NOTER                  2018             2017

Driftsinntekter                                            1                               282.301               244.293

Materialer, trykking mv.                         2                             131.895                88.613

Andre driftskostnader                              3                             161.182              122.507

DRIFTSRESULTAT                                                                      -10.776                 33.173

Finansinntekter                                          4                                 9.824                   9.851

Mottatte gaver                                         5                                 5.000                 50.000

Gitte gaver                                                 6                              30.499                  26.427

Jubileumsutgifter                                       7                              68.156                            0

RESULTAT                                                                                -94.607                 66.597

 

BALANSE                               NOTER                  2018              2017

EIENDELER                                 

Varelager                                                                                  10.000                  10.000

Kortsiktige fordringer                             8                              34.375                  41.796

Bankinnskudd                                          9                             698.630               844.338

SUM EIENDELER                                                                    743.005                896.134 

GJELD OG EGENKAPITAL             

Egenkapital                                           10                            734.780                 829.388

Leverandørgjeld                                   11                                8.225                   66.727

Annen kortsiktig gjeld                                                                     0                           20

SUM GJELD OG EGENKAPITAL                                           743.005               896.134

 

Kragerø, 14.01.2019

Revisjonsberetning avgitt 24.02.2019

 

Oddbjørn Gudmestad                                                          Jens Sandberg

Kasserer                                                                                 Revisor