Samarbeid som ivaretar

Laget ble stifet 27. april 1978. Det hadde lenge vært ønske om at Kragerø skulle danne en lokalhistorisk forening i likhet med Sannidal som hadde stiftet sin allerede i 1942. Kragerø, Skåtøy og Sannidal kommuner ble sammenslått til en storkommune i 1960. Sannidal Historielag var vel etablert, derfor ble navnet på det nye laget Kragerø og Skåtøy Historielag. Det innebærer at ikke bare selve byen, men også øydistriktet og Levangshalvøya er representert i det lokalhistoriske arbeidet. Alt første året ble det bestemt at det skulle utgis et årsskrift. Navnet ble Historieglimt. En redaksjonskomité har ansvaret for utgivelsene. Bøkene blir utgitt i månedsskiftet november/desember. Mange tusen sider med lokalhistorie er på denne måten blitt nedskrevet og bevart for ettertiden. Alt arbeidet med bøkene er ulønnet, utført på fritiden. På denne måten kan vi holde en lav pris.

Annen informasjon

Vedtatt på årsmøtet 22.03.2017

§1 Historielaget har sitt virkeområde i Kragerø gamle byområde og tidligere Skåtøy kommune.

§2 Lagets formål er: – å vekke interesse for og spre kunnskap om Kragerødistriktets fortid. – å arbeide for at kulturhistoriske verdier innen lagets virkeområde blir tatt vare på og vernet om.

§3 For å nå målet har laget til oppgave: – å organisere og hjelpe fram lokalhistorisk virksomhet i form av møter, kurser, ekskursjoner, registreringer, innsamling av muntlige tradisjoner og andre tiltak av historisk interesse. – å samarbeide med Berg Kragerø Museum, med andre lokalhistoriske foreninger og med offentlige og private institusjoner som interesserer seg for historie og kulturvern. – å gi ut et årsskrift og eventuelt andre publikasjoner om distriktets lokalhistorie.

§4 Årsmøtet er lagets høyeste myndighet. Det holdes innen utgangen av mars måned og kunngjøres med minst to ukers varsel. Årsmøtet behandler følgende saker: Årsmelding, revidert regnskap, årskontingent, valg av styre, revisor og valgkomite. Årsmøtet vedtar vedtektsendringer. Forslag om dette må være styret i hende minst en uke før årsmøtet.

§5 Historielaget ledes av et styre som består av 7 medlemmer: Leder, nestleder, sekretær, kasserer/forretningsfører og 3 styremedlemmer. Alle velges ved særskilt valg. I tillegg velges 3 varamedlemmer. Styremedlemmene velges for 2 år. Hvert år trer avvekslende leder og nestleder ut, sammen med 2 eller 3 av de øvrige styremedlemmer. Første gang foregår dette etter loddtrekning, senere etter tur. Varamedlemmene velges for 1 år av gangen. Det tilstrebes at to styremedlemmer kommer fra øydistriktet/tidl. Skåtøy kommune. Styret har møte når det er nødvendig, men minst en gang i året. Det kan ikke gjøres vedtak uten at leder eller nestleder og minst 3 andre styremedlemmer er til stede. Styret velger redaksjonskomite og andre nødvendige arbeidsgrupper.

§6 Styret er ansvarlig utgiver av alle publikasjoner som historielaget gir ut. Dette gjelder både trykte publikasjoner og slike som er lagt ut på historielagets hjemmeside på internett. Styret velger redaktør og redaksjonskomite. Redaktøren møter i styret når saker verd. bokutgivelser skal behandles.

§7 Styret skal plassere historielagets midler innenfor det som et tillatt for umyndiges midler, dvs. plassert i bank til den til enhver tid best oppnåelige rente. Plassering av midler utover dette, for eksempel investering i eiendom til eget bruk, skal forelegges det ordinære årsmøte, evt. ekstraordinært innkalt årsmøte, for godkjenning. Styret har ellers fullmakt til å disponere historielagets midler når dette hører til den ordinære drift av laget.

§8 Om styret ikke holder årsmøte i 2 påfølgende år, kan en frivillig gruppe av medlemmer – etter vanlig kunngjøring – holde årsmøte. Det nye styret overtar det gamle styrets retter og plikter.

§9 Hvis laget blir oppløst eller går inn, tilfaller eventuell formue Stiftelsen Berg Kragerø Museum. Historielaget kan ikke oppløses uten med 2/3 flertall på ekstraordinært årsmøte.

 

2020 Navn E-post Telefon Mobil
Leder Willy Nilsen willy.nilsen@kragero.kommune.no 40645153
Styremedlem/nestleder Bjørn Olaf Isaksen bjolaf@gmail.com 928 98 482
Styremedlem/kasserer

 

Oddbjørn Gudmestad oddbjørngudmestad@gmail.com 41506340
Styremedlem/sekretær

 

Nora Bothner nbothner@me.com 928 47 582
Styremedlemmer  Trygve Braatø tbraatoe@online.no 35 99 12 83 920 57 168
Else Bjørg Finstad elsebfins@gmail.com                                  40890098
Arvid Sand arvidsand@hotmail.com 916 89 977
Varamedlemmer Per Johnny

 

perjthoresen@outlook.com 97588262
Anne-Kristine Aas anneaas6@gmail.com 90954571
Tor Dønvik tor.donvik@gmail.com 90678830
Forretningsfører Oddbjørn Gudmestad oddbjorngudmestad@gmail.com 415 06 340
Redaksjonskomité Else Bjørg Finstad

 

 elsebfins@gmail.com                        40890098
Vidar Paus Knudsen vidar.pk.priv@hotmail.com 35 98 18 88 468 88 250
Tor Dønvik tor.donvik@gmail.com 90678830
Anne-Kristine Aas anneaas6@gmail.com 90954571
Bjørn Olaf Isaksen bjolaf@gmail.com 928 98 482

 

Hvem har hatt de forskjellige verv i historielaget?
Leder Kai A. Køhler 1978-79-80
Håkon Finstad 1981-82-83-84-91-92-93-94-95-96-97
Trygve Braatø 1985-86-87-88-89-90
Edith Thiseth 1998-99-00-01-02-03-04-05
Sverre Okkenhaug 2006-07-08-09-10-11-12-13-14-15
Kåre Preben Hegland 2016-17-18-19
Nestleder Morten Lunøe 1979
Mads Olsen 1980-81-82
Øyvind Evensen 1983-84-85-86-87-88-89-90-91
Trygve Braatø 1992-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02
Else Bjørg Finstad 2003-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15
Bjørn Olaf Isaksen 2016-17-18-19
Kasserer Mads Olsen 1978-79
Ragnar Grønåsen 1980-81-82-83-84-85
Sophus Kjærra 1986-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00
Tor Joachim Thorsen 2001-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12
Oddbjørn Gudmestad 2013-14-15-16-17-18
Nora Bothner 2019
Linn C. Endresen 2019
Sekretær Tone Gundersen 1978
Hanne Tolner Jacobsen 1979-80
Inger Naper 1981-82
Håkon Finstad 1983-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97
Edith Thiseth 1998-99
Ingeborg Lyng Olsen 2000-01-02-03-04
Birgitte Andersen 2005-06-07-08
Kari Kraft-Strøm Køhler 2009-10-11-12-13-14-15-16
Linn Endresen 2017-18-19
Nora Bothner 2017-18-19
Styremedlemmer Morten Lunøe 1978
Øyvind Nicolaysen 1978-79
Ernst Halvorsen Kirkesund 1978-79
Ole André Enggrav 1979-80
Hanne Klausen 1979-80
Dagfinn Aasvik 1980-81
Leif Dalen 1980-81-82-83-84-85-86-87-88-89
Wenche Evensen 1981-82-83-84-85
Tone Gundersen 1982-83-84-85-86-87-88
Trygve Braatø 1983-84-91-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
Siqveland Wettre 1986-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97
Edith Thiseth 1989-90-91-92-93-94-95-96-97
Bjørn Olaf Isaksen 1990-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01- 02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15
Øyvind Evensen 1992-93-94-95-96-97-98
Håkon Finstad 1998-99
Inger Arnesen 1998-99-00-01-02
Ingeborg Lyng Olsen 1999-06-07
Sigrid Haug 2000-01-02-03-04-05
Sverre Okkenhaug 2005
Bjørn Westhrin 2008-09
Bjørn Sandvik 2010-11-12-13-14-15
Nora Bothner 2016
Per Johnny Thoresen 2016-17-18-19
Steinar Sannes 2016

 

Du finner alle disse under: Aktuelt og deres selektive kategorier. Under følger direktelenker: