​REFERAT FRA ÅRSMØTET I HISTORIELAGET TORSDAG 15/3-18, LEGATSALEN

Ca. 35 stk. frammøtte.

Startet med 1 min. stillhet for Jean Aase.

SAKSLISTE:

1. Godkjenning av : – Innkalling, annonse i KV – Sakliste (utdelt på møtet) Godkjent

2. Valg av møteleder og referent Kåre Preben Hegland valgt til møteleder. Nora Bothner og Linn C. Endresen valgt som referenter.

3. Styrets årsberetning 2017 Nora Bothner og Linn C. Endresen leste Årsberetningen for 2017. Det var ingen kommentarer til Årsberetningen

4. Regnskap 2017 (utdelt på møtet) Oddbjørn gikk igjennom regnskapet. Noe nedgang på driftsinntekter. Nedgang i utgifter på materiell og andre driftskostnader. Ingen kommentarer til årsregnskapet eller balansen

5. Kontingent Styret foreslår samme kontingent for 2018 som tidligere, kr. 150,-.. Dette ble vedtatt av årsmøtet.

6. Innkomne forslag Ingen innkomne forslag, men det var ett utsettelsesforslag som omhandlet innhabilitetsregler. Styrets forslag om at “Kragerø og Skåtøy Historielags innhabilitetsregler er lik Forvaltningsloven §6 første led (a-e) og §6 annet led. Styret avgjør spørsmål om habilitet”, ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

7. Valg Leder av valgkomiteen Sam Lunøe leste opp valgkomiteens forslag:

Gjenvalg leder Kåre Preben Hegland (2 år)

Gjenvalg nestleder Bjørn Olaf Isaksen (1 år)

Kasserer Oddbjørn Gudmestad ikke på valg

Sekretærer og styremedlemmer Nora Bothner og Linn C. Endresen ikke på valg Styremedlem Trygve Braatø gjenvalg (2 år)

Styremedlem Per Johnny Thoresen gjenvalg (2 år)

Vara: Steinar Sannes, Else Bjørg Finstad og Lone Laland (gjenvalg 1 år) Revisor: Jens Sandberg (gjenvalg 1 år) Valgkomiteens forslag ble godkjent av årsmøtet.

Valgkomiteen, bestående av Sam Lunøe, Anne Kristin Aas og Vidar Paus-Knudsen ble valgt for 1 år.

Redaksjonskomiteen velges av styret.

Pause med loddsalg og bevertning.

8. Orienteringer Kåre Preben Hegland orienterte om arrangementer i jubileumsåret: – Søndag 6. mai – tur med Gamle Kragerø til Jomfruland , bl.a. guidet tur med Ruth Ellegård – Lørdag 28. juli – tur til Stråholmen, hvor bl.a. Torstein Kiil vil fortelle og ta oss litt rundt. Turen går mest sannsynlig med ”Gaven”. – I august feirer Historielaget Jeias dag sammen med Berg Kragerø Museums Venner på Berg – September – Kulturminnedagen – Høst – foreløpig ingen dato. Tur med Gamle Kragerø til Kil. Mere informasjon kommer. – Høst – foreløpig ingen dato. Historisk dag i Løkka, f.eks. folk tar med seg malerier, gjenstander, ”husker-du-kveld” e.l. –

-Bjørn Olaf orienterte om formatet på neste års Historieglimt; det blir bredere sider som gjør det mulig å ha større bilder.

-Historielaget har inngått samarbeid med Kragerø Skole. Klasse 8a skal lage en liten historie fra året som har gått, som skal inn i Historieglimt 2018. Historielaget ønsker å få opp interessen hos yngre mennesker og har bl.a. tilbudt seg å kunne bidra med historiefortelling i skolen. Håper dette kan bidra til lokalhistorieinteresse hos yngre. –

-Det var mulig å kjøpe Historielagets utgivelse “Knut With – en ekte Kragerøgutt” på Årsmøtet. Blant annet har Jimmy Aasen vært vesentlig for at Withs bok har blitt utgitt.

– Historielaget sendte brev til kommunen i januar om at vi gjerne bistår og bidrar til å minne Reichelt-familien. Historielaget har ikke hørt noe fra kommunen.

-Historielaget er også positive til å bidra til restaureringen av “Ruslebo”, bilen til Einarson, om dette skal settes i gang.

– Trygve Braatø har lagt ned et stort arbeid i en oversikt over artikkelforfattere og artikler i Historieglimt. Han har tatt utgangspunkt i en oversikt Bjørn Olaf Isaksen har laget, over alle artikler i Historieglimt. Braatø har sortert forfatterne alfabetisk og systematisk satt opp årene på de forskjellige artiklene. Han fant 116 artikkel forfattere og 375 artikler + spesialbøkene som har blitt utgitt.

– Bok av Edith Thiseth kommer til høsten. Loddsalget under årsmøtet innbrakte kr. 2150,-

Kvelden ble avsluttet med foredrag av Per G. Norseng om et internasjonalt forskningsprosjekt, som startet på Berg-Kragerø Museum. Tittelen på foredraget var ”Den siste istid” – et prosjekt om fersk makrell, kald pils og den norske iseksportens rolle i det moderne gjennombruddet i Europa. Nordseng fikk blomster for sitt foredrag.

Sølvi Cranner og Ann Kristin Aas fikk blomster for sin innsats i Festkomiteen.

Kragerø 19/3-18. Nora Botner og Linn C. Endresen