Referat fra styremøte onsdag 02.12.20

 

Tilstede: Arvid Sand, Trygve Braatø, Bjørn Olaf Isaksen, Willy Nilsen og Nora Bothner

Forfall; Else Bjørg Finstad og Oddbjørn Gudmestad.

Referat fra sist møte; godkjent.

Post mottatt;

  • Dokument – Høring og offentlig ettersyn – detaljregulering for Garnvik gård, Rørvik. Se deler av det som vedlegg.
  • Kontraktforslag for leie i Kragerø Stasjon.

Post sendt; ingen

Saksliste;

23/20 Styret drøfter og behandler evt. leie av lokaler i Stasjonsbygget, se forslag fra Sparebankstiftelsen sendt som brev til styrets medlemmer 23/11.

Styret gikk enstemmig inn for å avslå tilbudet om leie av lokaler slik det nå foreligger.

24/20 «Pesta huset» på Skåtøy. Støtte til restaurering?

Vi er positive til at huset restaureres slik at det blir tatt vare på, men vi vil undersøke mer rundt eks. planer, kostnader og organisering. Willy følger derfor opp denne saken videre og tar kontakt med de som har sendt forespørsel.

25/20 Anmodning om tilbakemelding vedrørende forslag om å kalle opp en del av Jernbanetorvet eller veien som går forbi Withs boder etter Borghild With.

Styret ønsker å støtte forslaget om å kalle veien forbi Withs boder etter B. With. Willy gir sender svar til Hilde Skinndalen.

26/20 Salg av kart. Vi har fått rettigheter til et flott kart fra 1812, som blir vist på sist møte. Styret ser nærmere på ett evt. salg.

Historielaget synes det kan være interessant med salg av dette gamle kartet. Men kartet må begrenses og tilføres flere stedsnavn enn slik det vises nå. Willy undersøker mulighetene for dette.

27/20 Per Stian Kjendal har laget kart over Levangsheia og han ønsker at vi skal selge det mot provisjon.

Av kapasitetshensyn ikke vi kan påta oss dette oppdraget nå, men vil komme tilbake til et eventuelt samarbeid.

28/20 Gravminner – avsette et område til gravminner? Gravsteder vurderes slettes 2 ganger pr. år. Historielaget må selv sjekke ut hvilke gravstøtter som skal bevares – opprettholdes. Være også obs på spesielle gravstøtter, se eks på innskripsjon, utforming o.l. Hvem har ansvar for de ulike kirkegårdene?

Videre i dette arbeidet må vi lage en plan/rutine for bevaring av gravminner. Da dette er en større sak som vil ta tid – kan det settes ned en gruppe til det arbeidet med plan/prosess, muligens i samarbeid Kai Køhler?

 

Saken utsettes, men tar kontakt med Kai Køhler for videre planer etter hvert.

 

29/20 Berg museum ønsker å restaurere og bla. skifte tak på Kornbua. Museumet ønsker at Historielaget støtter prosjektet med samme sum som Bergvennene på kr. 25.000. Total kostnadene vil være på kr. 500 000, den største summen kommer fra eksterne midler.  Støtter vi dette?

 

Styret gikk inn for å gi støtte til restaurering av Kornbua på 25.000,- kr.

 

Orienteringssaker;

  • Oddbjørn har sendt et brev til Ingrid Brustad om at de vil få en avtale med Historielaget om 30% rabatt når det gjelder salg av bøker til Berg museum
  • Hvordan går salget i Torvkiosken?

Oddbjørn har gitt styret en foreløpig oversikt og summer fra det foreløpige salget.

  • Responsen på tilbudet sendt ut til bedrifter om kjøp av HG 20? Det ble sendt til ca. 40 bedrifter.

Tre bedrifter har ønsket å kjøpe årets Historieglimt, til sammen 85 bøker. Frist for å svare på tilbudet er satt til 10. desember.

  • Dybedalsgruva, Sverre Okkenhaug fortsette med tilsynet. Per Johnny åpner og stenger denne som avtalt.
  • Roy Isnes søker om støtte til et prosjekt som går ut på å digitalisere gamle filmer fra Kragerø og omegn. Det er satt ned en gruppe til å vurdere prosjektet og Willy vil orientere Roy Isnes om gruppas arbeid pr. i dag.
  • Bjørn Olaf forhører seg med valgkomiteen om de evt. vil fortsette sitt arbeid der.
  • Det har kommet ønske om å sette faste datoer på styrets møter. Møtene vil heretter bli siste onsdag i måneden.

 

Neste styremøte onsdag 27. januar -21.

 

Kragerø, 02.12.20

Nora Bothner (sign)