Referat styremøtet 14.10.20

Til stede; Willy Nilsen, Oddbjørn Gudmestad, Trygve Braatø, Else Bjørg Finstad, Bjørn Olaf Isaksen, Nora Bothner, Tor Dønvik, vara.

Meldt frafall; Arvid Sand.

– Referat fra forrige styremøte: godkjent

Post mottatt:

Marianne Franck ønsker bilder og andre opplysninger om kunstneren Christiane Biørn Jorde, født i Kragerø. Dette i forbindelse med en restaureringsplan over hagen på Jorderik hvor Biørn Jorde bodde i Lillehammer.

Lars Øygarden, masterstudent i historie skal skrive masteroppgave om idrett og arbeideridrett i Vestmar i mellomkrigstiden og ønsket i den forbindelse stoff og artikler fra denne tidsperioden omkring dette temaet.

Melding om vedtak ang. ansvar for opprettelse av veinavn, gatenavn, torgplass mm. skal legges til Hovedutvalg for samfunn og miljø. Vedtaket sier videre at det i forkant av avgjørelser skal innhentes forslag fra berørte velforeninger og historielag.

Post sendt:

Svar til Marianne Franck. Bjørn Olaf har sendt bilde og noe tekst, samt tips om videre lesing/stoff.

Svar til Lars Øygarden. Nora og Lars-Erik Vaale har fulgt opp denne henvendelsen.

Orienteringer:

Kulturkontoret ønsker et samarbeid med oss den kvelden på biblioteket hvor vi skal presentere Historieglimt 2020. De vil avslutte kvelden ved bl.a. utdeling av Kulturprisen. Bjørn Olaf tar kontakt med Harald Bothner om innhold i programmet for plakat og annonse.

Noen av forfatterne i årets Historieglimt vil selv presentere sine artikler.

Anne-Kristine Aas inn i redaksjonskomiteen.

17/20 Willy har hatt kontakt og samtale med Berta Hiis på Menighetskontoret ang. gravminner. Hun sier at vi kan få et kart over kirkegården, og selv finne frem til graver som ikke bør slettes. Neste sletterunde er i april 2021.

Lars-Erik Vaale rådet oss til å sende dette som en sak til Hovedutvalget for samfunn og miljø. Dette for å evt. kunne komme frem til hvem som skal bære det økonomiske ved å ta vare på disse gravene. Det må evt. forfattes et brev til utvalget.

18/20 Willy har fått en henvendelse fra Sverre Okkenhaug som på vegne av Kragerø billedgalleri ønsker oss som naboer i det nye jernbanebygget.

Styret var positivt innstilt til dette, men venter på mer informasjon/orientering. Willy videreformidler vår innstilling til Martin Revheim i Sparebankstiftelsen og Sverre Okkenhaug.

19/20 Kulturminne dagene, «Lære, bruke, bære» med fokus på klima, miljø og bærekraft. Willy har hatt flere henvendelser til Per Erik Schulze som avtalt, men har ikke fått noen tilbakemeldinger fra han. Kan vi få til noe likevel?

Styret bestemte at vi ikke arrangerer Kulturminnedager i år.

20/20 Willy, Bjørn Olaf og Oddbjørn har hatt møte med Skjærgårdgospel som ønsker ett samarbeid med historielaget om utgivelse av ett jubileumsbok. Disse vil referere fra møtet og har en kontrakt/avtale som ble laget.

Forfatter av boka er Roar Thorsen. Partene deler økonomisk risiko for prosjektet. Historielaget og Skjærgårdsgospel deler opplaget for salg. Boken vil koste kr. 300,-

21/20 Willy har fått en henvendelse fra Anne-Kristine om samarbeid om et møte ang. Kirkebukta. Hvordan stiller vi oss til det?

Kragerø Bys Venner har henvendt seg til Kragerø og Skåtøy Historielag angående muligheten for et nærmere samarbeid mellom foreningene.  I en mail til historielaget skriver Anne-Kristine Aas på vegne av Kragerø Bys Venner:

«Vi ønsker å drøfte mulighetene for et samarbeid mellom de to foreningene, i første omgang som arrangører av et møte om byutvikling i Løkka, som vi har fastsatt til torsdag 5. november.  Møtelokalet er bestilt. Tema for møtet har vi tenkt skal være  “Kragerø i år 2030”, med mulig undertittel: “Hvordan ser det ut her da, og hvordan vil vi det skal se ut?” Vi har fått tidligere byantikvar Tanja Røskar til å komme for å fortelle om sin rapport om stedsutvikling, som hun har gjort for Kragerø kommune, men som aldri er blitt publisert. Det er også “bestilt” en fra fylkeskommunens kulturavdeling (navn får vi senere). Vi tenker oss også et par små innlegg, fra Byvennene, ev. Historielaget og fra en “vanlig” kragerøborger. Så tenker vi oss et panel, som skal kommentere innleggene nevnt foran og svare på spørsmål fra publikum. Til å sitte i panelet har vi tenkt på Andrew Howatson (har sagt ja), Per Erik Schultze (har sagt ja) , Henriette Fluer Vikre og David Kristiansen, ev. også den nye bygningssjefen.  Vi kunne også tenkt oss en av byens arkitekter.  Smitteverntiltak i Løkka er tenkt på. Vi kan ev. også bruke den lille salen bak, da er det plass til 200 mennesker med mellomrom mellom seg!! Vi håper på et snarlig svar fra Historielaget. Vi har, som det framgår her, arbeidet en del med innholdet i møtet, da vi mener at det haster med å få avviklet det, og dato måtte fastsettes. Kommer vi nærmere jul, er det vanskeligere å samle folk. Vi mener også at våre to foreninger har mange felles interesser i omsorgen for å bevare Kragerøs historie. Vi foreslår et ev. snarlig felles utvalgsmøte om Løkka-møtet og videre samarbeid.»

 Styret diskuterte henvendelsen, og vedtok enstemmig at historielaget ikke ønsker å være medarrangør av møtet i Løkka om byutvikling.  Men historielaget er interessert i å delta på møtet, og eventuelt holde et innlegg.  Et samarbeid på generelt grunnlag ble ikke diskutert på møtet, men blir tatt opp på neste styremøte.

22/20 Salget av Historieglimt starter lørdag 14. november og deretter mandager og lørdager frem til og med mandag 21. desember. Vi drøfter organisering rundt salget.

Eventuelt:

Det vil sendes ut et tilbud til bedrifter i Kragerø om kjøp av Historieglimt 2020 som julegave til ansatte.

Dugnad onsdag 18. november for rydding på kontoret mm. Kl.18.00

Dugnad onsdag 2. desember for pakking av bøker som skal ut til bedrifter, Kl.18.00

 

Ikke satt ny dato for styremøte.

21.10.20

Nora Bothner (sign)