REFERAT FRA STYREMØTE 14/2-19

Tilstede: Kåre Preben Hegland, Trygve Braatø, Oddbjørn Gudmestad, Linn C. Endresen, Nora Bothner, Per Johnny Thoresen, Bjørn Olaf Isaksen og Else Bjørg Finstad

SAKSLISTE:

Referat fra forrige styremøte -godkjent
Post mottatt:

Fra Kragerø kommune: navneforslag til Skrubbodden: Det skal vedtas ett nytt veinavn på Skrubbodden. Ønske fra kommunen om møte med lederne av historielagene. Navneforslag skal sendes ut på høring før det bestemmes. Styret foreslo i møtet: Bredsdorffs vei. Leder tar dette videre til kommunen.

– Varslingsbrev: bygging i Fermannsbakken

– Mail fra Knut Henning Jerner: videresendt til alle styremedlemmene som ser på denne. Kan kontakte Arne Sørdalen ang. Vadfoss Bruk.

– Gave fra Mads Olsen: lysbildeserie om isbruk.

Post sendt: ingen
Orienteringer:
Tilbakemelding fra Fjellvann om rettelser: Kåre Preben Hegland har vært i kontakt. Fjellvann gjør de rettelser som det er bedt om, mot vederlag.
Knut With ang. Borger With: Knut With visste ikke noe mere enn det han skriver i sin bok.
Arnfinn Jensen og Per Korset: Jensen har vært på reise. Kåre Preben Hegland ringer ham når han er tilbake.
Kurs for Historielaget: Slektsgransking: Aabø har tilbudt seg å ha en lite kurs for styret.Ønsker dette etter påske.

Sak 7/19: Aktiviteter 2019:

Tur til Kil, f.eks. 2. juni. Kåre Preben Hegland undersøker med fergen.
Radarstasjon på Stabbestad – Tur/ekskursjon til våren
Undersøke om det er mulig å ha sommersalg på Jens Lauersens plass/Bybrua.

Sak 8/19: Årsmøtet/valgkomité/program:

Dato: undersøker med Legatsalen, uke 12.
Bestiller mat/kaker: Nora Bothner og Linn C. Endresen ordner dette.

Ønsker utlodning: har loddbøker

Nora og Linn skriver årsberetning og sender til Bjørn Olaf Isaksen
På valg: Bjørn Olaf Isaksen, Oddbjørn trekker seg, varamedlemmene, valgkomitéen.Nora sender brev til valgkomiteen.
Program: Kåre Preben Hegleand tar kontakt med Kristin Rognes, Geoparken.
Bjørn Olaf isaksen lager forslag til annonse, ut minst 14 dager før årsmøtet.

Sak 9/19: Eventuelt:

Ingen saker.

Neste styremøte: 14/3-19.

Kragerø, 15/2-19​ Nora Bothner og Linn C. Endresen (sign.)